Politică de confidențialitate

Legislație

  • Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
  • Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE
  • Directiva (UE) 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date
  • Legea nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
  • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
  • Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Link-uri utile

Autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

 

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de inițiatorii și coordonatorii site-ului SEPOATE.RO (denumiți în continuare COORDONATORUL).

COORDONATORUL vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu dispozițiile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor de date cu caracter personal folosite de către COORDONATOR

În conformitate cu legislația națională (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 363/2018) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, COORDONATORUL are obligația de a gestiona, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
COORDONATORUL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, prin intermediul echipelor proprii, pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor prezentului site, declarate in sectiunea www. sepoate.ro/termeni-conditii.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin COORDONATORULUI, conform art. 6 alin. (1) lit. b), c) și e) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, COORDONATORUL va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a COORDONATORULUI este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor obiective.

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor
COORDONATORUL va putea solicita vizitatorilor site-ului SEPOATE.RO următoarele date, pe care aceștia să le ofere în mod benevol:

Date cu caracter general:
– numele și prenumele
– detalii de contact – număr de telefon, adresă de e-mail
– studii, profesie, ocupație, loc de muncă, pregătirea profesională.

Date cu caracter special:
– apartenența la partide politice, sindicate, cluburi de afaceri ș.a.m.d.
– etnie
– opinii politice.
Ne rezervăm dreptul de a solicita și alte date necesare pentru îndeplinirea dezideratelor acestui site, strict în conformitate cu prevederile legale.

COORDONATORUL acordă o atenție deosebită prelucrării datelor cu caracter personal prin prisma garantării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familială și privată, cu garantarea respectării principiului transparenței prelucrării acestor date.

Sursa datelor cu caracter personal

COORDONATORUL, prin intermediul echipelor sale, colectează date personale direct de la dumneavoastră.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către COORDONATOR și nu vor fi comunicate altor destinatari. Excepția de la această regulă este publicarea rezultatelor unor sondaje și inițiative de către COORDONATOR pe site-ul SEPOATE.RO, în general sub forma unei statistici sau sinteze, strict fără nominalizarea sau individualizarea informațiilor astfel încât să poată fi asociată persoana cu răspunsul și datele personale furnizate.

COORDONATORUL nu se face responsabil de informațiile cu caracter personal pe care vizitatorii site-ului SEPOATE.RO le vor afișa singuri pe forumurile de discuții conținute.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților site-ului SEPOATE.RO, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile în caz că va fi necesar.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile beneficiați de dreptul de informare și acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați COORDONATORUL la adresa salt@sepoate.ro.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia: Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. a) „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe art. 9 alin. (2) lit. a) „persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alin. (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Prezenta notă de informare poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de câte ori considerăm necesar, întotdeauna cea mai recentă versiune fiind disponibilă pe site în prezenta secțiune.